PRIVACY POLICY van Gebouwenmonitor®

 1. Algemene bepalingen

Dit privacybeleid beschrijft hoe Gebouwenmonitor®, gevestigd te Oud-Turnhout, opgericht naar Belgisch recht en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0476838538 wanneer u een account aanmaakt voor het gebruik van onze producten ("wij", "ons" of "onze"), informatie verzamelt, gebruikt en deelt in verband met onze software as a service (SaaS) en gerelateerde diensten (gezamenlijk aangeduid als de "Service"). Wanneer u de website raadpleegt: www.gebouwenmonitor.nl (de "Website"), en/of wanneer u ons een e-mail verstuurt (samen de "Diensten").

Persoonsgegevens, zoals hierin beschreven, verwijst naar elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om u duidelijkheid te verschaffen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen u en Gebouwenmonitor® en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gaan ervan uit dat u dit Privacybeleid heeft gelezen alvorens gebruik te maken van onze Diensten.

 1. Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming

Gebouwenmonitor® treedt op als beheerder van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Als u echter gebruik maakt van een product van Gebouwenmonitor® dat door uw organisatie wordt verstrekt, geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebouwenmonitor®betreffende dat product een overeenkomst tussen Gebouwenmonitor® en uw organisatie. In dit geval verwerkt Gebouwenmonitor® uw persoonsgegevens als verwerker ten behoeve van het beschikbaar stellen van het product aan u en uw organisatie, en als verantwoordelijke voor de rechtmatige zakelijke doeleinden van Gebouwenmonitor® met betrekking tot de levering van het product.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebouwenmonitor® in het kader van de levering van onze Diensten aan uw organisatie, dient u eerst contact op te nemen met uw organisatie, omdat deze verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en als zodanig verantwoordelijk is voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens namens hen verwerken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebouwenmonitor® met betrekking tot onze legitieme zakelijke doeleinden die verband houden met het leveren van producten aan uw organisatie, kunt u contact met ons opnemen via:

 

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen en opslaan op onze servers, waaronder:

 • Voor- en achternaam;
 • Kantoor- of thuisadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam van het bedrijf of de werkgever;
 • Gegevens over uw gebruik van de Website (bijv. browser en IP-adres); en
 • Gegevens van e-mails (bijv. het aantal keren dat de e-mail is geopend).
 1. Doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Informatieve doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Website;
 • Commerciële doeleinden met betrekking tot uw mogelijke aankoop van onze diensten;
 • Beantwoording van uw verzoeken;
 • Verbetering van ons serviceniveau;
 • Verbetering van de inhoud van onze communicatie; en
 • Voor onze eigen administratie en kwaliteitsverzekering.

Gebouwenmonitor® heeft tevens toegang tot en kan uw persoonsgegevens vrij bewaren en publiceren in de volgende gevallen:

 • Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
 • Op verzoek van wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties;
 • Om onze Algemene Voorwaarden af te dwingen;
 • Voor het onderzoeken van verdachte, frauduleuze of illegale activiteiten; en/of
 • Om de veiligheid en/of uw rechten of de rechten van Gebouwenmonitor® te beschermen.
 1. Bescherming van persoonsgegevens

Gebouwenmonitor® neemt redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, ongeoorloofde of illegale toegang, verspreiding of gebruik.

 1. Delen van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen, doorgeven of anderszins bekendmaken aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, behalve aan de hieronder beschreven derden:

 • Aan vertrouwde bedrijven of personen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving;
 • Aan bedrijven, organisaties of individuen indien wij gegronde redenen hebben om te geloven dat het vrijgeven van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om contractuele bepalingen na te leven en te handhaven;
 • Aan regelgevende of wetshandhavingsinstanties indien wij te goeder trouw van mening zijn dat het wettelijk vereist is om dit bekend te maken voor de opsporing van misdrijven, inning van belastingen of heffingen, om te voldoen aan een toepasselijke wet of een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtbank, of met betrekking tot gerechtelijke procedures;
 • Aan derden in geval van een fusie, overname of faillissement, ingeval wij (een deel van) ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (waaronder door faillissement).

Derde dienstverleners hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten, mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en zijn verplicht tot vertrouwelijkheid, waarbij zij de nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen moeten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het is deze derde dienstverleners niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Indien deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zal de overdracht van persoonsgegevens aan deze ontvangers alleen plaatsvinden als:

 • De Europese Commissie voor het betreffende land een besluit heeft vastgesteld waarbij een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens in dat land wordt gewaarborgd;
 • U uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Er passende waarborgen worden geboden, zoals modelbepalingen inzake gegevensbescherming.
 1. Uw rechten als betrokkene

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van persoonsgegevens garanderen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
 • Recht om bezwaar te maken: Wanneer wij gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dergelijke verwerking.
 • Recht op informatie: U heeft het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren.
 • Recht op wissen: U heeft het recht om in bepaalde gevallen het wissen van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat.
 • Recht om de verwerking te beperken: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in bepaalde situaties.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@gebouwenmonitor.nl

Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@gebouwenmonitor.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel, België, +32(0)2 274 48 00/+32(0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be; https://www.dataprotectionauthority.be.

 1. Bewaren en wissen van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is om u toegang te verlenen tot de Website en Diensten, evenals voor de hierin beschreven doeleinden. Indien u een Account aanmaakt, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u uw Account definitief verwijdert.

 1. Updates of wijzigingen aan ons Privacybeleid

We houden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit Privacybeleid op deze Website plaatsen. We raden u aan om geregeld het Privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 november 2023.

 1. Algemene bepalingen

Dit privacybeleid beschrijft hoe Gebouwenmonitor®, gevestigd te Oud-Turnhout, opgericht naar Belgisch recht en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0476838538, wanneer u een account aanmaakt voor het gebruik van onze producten ("wij", "ons" of "onze"), informatie verzamelt, gebruikt en deelt in verband met onze software as a service (SaaS) en gerelateerde diensten (gezamenlijk aangeduid als de "Service"). Wanneer u de website raadpleegt: www.gebouwenmonitor.nl (de "Website"), en/of wanneer u ons een e-mail verstuurt (samen de "Diensten").

Persoonsgegevens, zoals hierin beschreven, verwijst naar elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om u duidelijkheid te verschaffen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen u en Gebouwenmonitor® en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gaan ervan uit dat u dit Privacybeleid heeft gelezen alvorens gebruik te maken van onze Diensten.

 1. Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming

Gebouwenmonitor® treedt op als beheerder van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Als u echter gebruik maakt van een product van Gebouwenmonitor® dat door uw organisatie wordt verstrekt, geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebouwenmonitor®betreffende dat product een overeenkomst tussen Gebouwenmonitor® en uw organisatie. In dit geval verwerkt Gebouwenmonitor® uw persoonsgegevens als verwerker ten behoeve van het beschikbaar stellen van het product aan u en uw organisatie, en als verantwoordelijke voor de rechtmatige zakelijke doeleinden van Gebouwenmonitor® met betrekking tot de levering van het product.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebouwenmonitor® in het kader van de levering van onze Diensten aan uw organisatie, dient u eerst contact op te nemen met uw organisatie, omdat deze verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en als zodanig verantwoordelijk is voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens namens hen verwerken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebouwenmonitor® met betrekking tot onze legitieme zakelijke doeleinden die verband houden met het leveren van producten aan uw organisatie, kunt u contact met ons opnemen via:

 

 1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen en opslaan op onze servers, waaronder:

 • Voor- en achternaam;
 • Kantoor- of thuisadres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam van het bedrijf of de werkgever;
 • Gegevens over uw gebruik van de Website (bijv. browser en IP-adres); en
 • Gegevens van e-mails (bijv. het aantal keren dat de e-mail is geopend).
 1. Doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Informatieve doeleinden met betrekking tot het gebruik van de Website;
 • Commerciële doeleinden met betrekking tot uw mogelijke aankoop van onze diensten;
 • Beantwoording van uw verzoeken;
 • Verbetering van ons serviceniveau;
 • Verbetering van de inhoud van onze communicatie; en
 • Voor onze eigen administratie en kwaliteitsverzekering.

Gebouwenmonitor® heeft tevens toegang tot en kan uw persoonsgegevens vrij bewaren en publiceren in de volgende gevallen:

 • Om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving;
 • Op verzoek van wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties;
 • Om onze Algemene Voorwaarden af te dwingen;
 • Voor het onderzoeken van verdachte, frauduleuze of illegale activiteiten; en/of
 • Om de veiligheid en/of uw rechten of de rechten van Gebouwenmonitor® te beschermen.
 1. Bescherming van persoonsgegevens

Gebouwenmonitor® neemt redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of schade, ongeoorloofde of illegale toegang, verspreiding of gebruik.

 1. Delen van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen, doorgeven of anderszins bekendmaken aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, behalve aan de hieronder beschreven derden:

 • Aan vertrouwde bedrijven of personen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving;
 • Aan bedrijven, organisaties of individuen indien wij gegronde redenen hebben om te geloven dat het vrijgeven van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om contractuele bepalingen na te leven en te handhaven;
 • Aan regelgevende of wetshandhavingsinstanties indien wij te goeder trouw van mening zijn dat het wettelijk vereist is om dit bekend te maken voor de opsporing van misdrijven, inning van belastingen of heffingen, om te voldoen aan een toepasselijke wet of een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtbank, of met betrekking tot gerechtelijke procedures;
 • Aan derden in geval van een fusie, overname of faillissement, ingeval wij (een deel van) ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (waaronder door faillissement).

Derde dienstverleners hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten, mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en zijn verplicht tot vertrouwelijkheid, waarbij zij de nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen moeten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het is deze derde dienstverleners niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Indien deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zal de overdracht van persoonsgegevens aan deze ontvangers alleen plaatsvinden als:

 • De Europese Commissie voor het betreffende land een besluit heeft vastgesteld waarbij een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens in dat land wordt gewaarborgd;
 • U uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Er passende waarborgen worden geboden, zoals modelbepalingen inzake gegevensbescherming.
 1. Uw rechten als betrokkene

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van persoonsgegevens garanderen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
 • Recht om bezwaar te maken: Wanneer wij gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dergelijke verwerking.
 • Recht op informatie: U heeft het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren.
 • Recht op wissen: U heeft het recht om in bepaalde gevallen het wissen van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat.
 • Recht om de verwerking te beperken: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in bepaalde situaties.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@gebouwenmonitor.nl

Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@gebouwenmonitor.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel, België, +32(0)2 274 48 00/+32(0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be; https://www.dataprotectionauthority.be.

 1. Bewaren en wissen van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is om u toegang te verlenen tot de Website en Diensten, evenals voor de hierin beschreven doeleinden. Indien u een Account aanmaakt, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u uw Account definitief verwijdert.

 1. Updates of wijzigingen aan ons Privacybeleid

We houden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit Privacybeleid op deze Website plaatsen. We raden u aan om geregeld het Privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 november 2023.

 

 

Documentbeheer onder controle? Gebouwenmonitor!