gebouwenlogboekgebouwenlogboek_zoom

Audit en kopzorgen?

Niet met Gebouwenmonitor!

Audit en Gebouwenmonitor gaan hand-in-hand samen omdat hier bij de ontwikkeling van de software rekening mee is gehouden.
Het is precies daarom dat een audit volledig digitaal mogelijk is want ook voor externe gebruikers (Omgevingsdienst, brandweer, auditor) is een eigen (tijdelijke) login voorzien. De software kent een uitgebreide rechtenstructuur waarbij per gebruiker via groepsrollen en permissies rechten kunnen worden gedefinieerd.
Met Gebouwenmonitor heeft elke organisatie dé tool in handen om op een overzichtelijke en heldere wijze inzicht te krijgen in openstaande actiepunten.


Realtime inzicht

Realtime inzicht in compliancy van gebouwen en installaties met gebruikmaking van een uitgebreid en overzichtelijk dashboard. Het dashboard visualiseert de actuele status van gebouw(en) en/of assets op het gebied van compliancy en geeft aan welke acties benodigd zijn om aan wet- en regelgeving te voldoen. Verantwoordelijke stakeholders worden vroegtijdig geïnformeerd over te ondernemen acties. Assetmonitoring wordt op hoofd- en subelement inzichtelijk door gebruik te maken van NL/SfB codering of gelijkaardig.


Genormaliseerd maatwerk

Gebouwenmonitor gaat uit van de NL/SfB codering, de meest gehanteerde classificatie specifiek geënt  op de bouwsector. Per gebouw is instelbaar welke gebouwonderdelen en/of –installaties getoond dienen te worden. Gebouwenmonitor gaat echter meerdere stappen verder. Deze software implementeert ook klantspecifieke codering. Bovendien kunnen aanvullende compliancy-eisen (e.g. verzekeringseisen) worden opgenomen.


Monitoring uitbreidbaar

Deze assetsoftware omvat wettelijk voorgeschreven eisen  en regelgeving over proces- en gebouwgebonden installaties zoals bijvoorbeeld legionella, proceslucht, gasdetectie, bedrijfsgassen, procesriolen, hijsmiddelen en HVAC. Gebouwenmonitor is daarnaast uitgebreid met de mogelijkheid om ook aanvullende organisatiespecifieke procesgebonden installaties te kunnen monitoren. Elk bedrijfsmiddel is in Gebouwenmonitor toe te voegen zodat met behulp van uitgebreide monitoring en signalering aan zorgplicht en geldende veiligheidsnormen kan worden voldaan.


Integraal logboek

Gebouwenmonitor is zodanig ontwikkeld dat er slechts in één logboek wordt geregistreerd waarbij uitgebreide filtermogelijkheden aanwezig zijn. Het logboek is in meer of in mindere mate toegankelijk afhankelijk van de ingeregelde rechtenstructuur. Zo heeft niet elke gebruiker toegang tot alle gegevens en kan ook aan externe partijen selectief toegang worden verleend voor het invoeren van data. Er zijn talrijke filtermogelijkheden aanwezig waarbij er op specifieke gebouwinstallaties/elementen gefilterd kan worden. Voorbeelden: brandmeldinstallaties , noodverlichting, sprinklerinstallaties (brandveiligheid), electrische installaties, lift en transportinstallaties, legionella.


Garantiebeheer

Voor veel  assets worden garantieverklaringen afgegeven. Deze worden er pas bij genomen op het moment dat er een garantiezaak speelt … en dan blijkt de garantietermijn te zijn verstreken waardoor geen beroep op garantie kan worden gedaan. Met Gebouwenmonitor is in één oogopslag helder wanneer een garantieverklaring verloopt. Ruim vóór de vervaldatum wordt er een digitale melding gegenereerd zodat nog binnen de garantietermijn kan worden vastgesteld of er zaken bij de supplier gemeld dienen te worden.


Dataveiligheid

Gebouwenmonitor maakt voor de opslag van objecten gebruik van de Europese servers van Amazon Web Services (AWS) API S3. Deze hoogwaardige en vooraanstaande objectgebaseerde storage-interfaces zijn sinds decennia de maatgevende standaard voor de digitale opslag en benadering  van data in een database waarbij encryptie en beveiliging wordt gewaarborgd. Bij de Enterpriseversie van Gebouwenmonitor kan ook geopteerd worden voor hosting van de database op de client-server.


QR-codes

Dankzij Gebouwenmonitor is op elk moment adequaat inzicht in de status van een asset door gebruik te maken van QR-codes. Op eenvoudige wijze kan een QR-code gegenereerd, geprint en op een asset bevestigd worden. Deze kan met behulp van tablet en GSM eenvoudig ‘gelezen’ worden waardoor de een onderhoudsmonteur direct in de digitale omgeving van de specifieke asset terechtkomt. De monteur kan vervolgens dírect de verrichte werkzaamheden in het betreffende logboek bijwerken. De verantwoordelijke krijgt inzicht van de verrichte activiteiten per e-mail en via dashboard.


Tekeningenbeheer

De software van Gebouwenmonitor gaat veel verder dan alleen het registreren van te verrichten handelingen aan assets. Naast het continue inzicht in de status van het voldoen aan compliancy voorwaarden kunnen ook as built- en revisietekeningen permanent in een geordende bibliotheek gebaseerd op de NL/SfB of andere klantspecifieke codering worden vastgelegd. Wijzigingen worden bovendien gelogd zodat versiebeheer gegarandeerd is. Tekeningnummer en/of (ILS-)codering kunnen gekoppeld worden waardoor filtering eenvoudig is. Gebouwenmonitor maakt in één oogopslag inzichtelijk dát een tekening, en bij wíe een tekening onder revisie is. Tijdige retournering van een tekening wordt hiermee gewaarborgd.

Documentbeheer onder controle? Gebouwenmonitor!